SZČO - Prenájom nehnuteľnosti v rámci živnosti


Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je živnosťou prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom. Podľa dôvodovej správy k živnostenskému zákonu sa základnými službami rozumejú také služby, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť riadneho užívania nehnuteľnosti nájomcom. Základnými službami možno rozumieť najmä dodávky energií, odvoz odpadu, odvod odpadovej vody a pod. Inými než základnými službami možno rozumieť napríklad ubytovacie a stravovacie služby poskytované formou hotela. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní je živnosťou aj prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom. Živnosťou je aj to, ak prenajaté garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti. Vyššie uvedené príjmy z prenájmu nehnuteľností sú potom klasifikované ako príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Vedeli ste ? 

Základné povinnosti poskytovateľa ubytovania


1.

V prípade, ak poskytujete nehnuteľnosť ku nájmu formou zdieľanej ekonomiky napríklad Airbnb alebo Booking, máte povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH ? Bez ohľadu či máte živnostenské oprávnenie alebo nie a či ste v tuzemsku platca DPH alebo nie.

V prípade Airbnb ( sídlo v EU - štát Írsko ) a v prípade Booking ( sídlo v EU - štát Holandsko) sa z Vašej strany jedná o príjem služby ( za využitie ich serveru ) z iného členského štátu EU. Sumu, ktorú si sprostredkovateľ strhne z Vašej výplaty a Vám ju vyfakturuje, vystaví bez DPH. Vy ako prijímateľ služby máte povinnosť v mieste poskytnutia služby - v SR, pripočítať 20% DPH a podať DP DPH najneskôr ku 25 dňu ďalšieho mesiaca od dňa prijatia služby a rovnako aj uhradiť tuto daň.

Samozdanenie služby a registrácia pre DPH

» Kedy slovenskému odberateľovi vzniká povinnosť registrácie pre DPH- na základe § 7a zákona o DPH

  • slovenský odberateľ je zdaniteľnou osobou a koná v postavení zdaniteľnej osoby,
  • miestom dodania služby je SR,
  • dodávateľ služby má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v inom členskom štáte EÚ.

Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane. 

POZOR ! OD 1.1.2018 ZMENA ! 

2.

 Vedeli ste, že máte povinnosť odvádzať miestnu daň z ubytovania ?

Výšku tejto dane určuje miestna samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie schválené uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 528/2016 zo dňa 30. júna 2016 s účinnosťou dňom 1. januára 2017.

3.

Ubytovatelia majú pri ubytovaní cudzincov niekoľko administratívnych povinností. Okrem overenia totožnosti cudzinca a zápisu údajov o cudzincovi (meno a priezvisko, štátna príslušnosť, dátum narodenia) do knihy ubytovaných, musí ubytovateľ zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, ktoré je potrebné do piatich dní od ubytovania doručiť cudzineckej polícii. Takéto doručenie je možné vykonať osobne na policajný útvar, poštou alebo aj prostredníctvom elektronickej služby. V prípade, že ubytovateľ nesplní niektorú z povinností, ktoré mu ukladá zákon, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta.