Modelový príkladCena nehnuteľnosti - 95.000€

Nehnuteľnosť bola zakúpená cez hypotekárny úver vo výške 90.000€.

Majiteľ začal nehnuteľnosť prenajímať od januára 2016.

 • Mesačný príjem z prenájmu - 500€

Náklady, ktoré prenajímateľ hradí :

 • RTVS 4,64€/mesačne
 • za elektrickú energiu 60€/mesačne
 • SPP  100€/mesačne
 • internet 15€/mesačne
 • káblovú televíziu 20€/mesačne
 • splátku hypotéky 294€/mesačne
 • náklady na služby za vedenie daňovej evidencie  10,75€/mesačne
 • Daň z nehnuteľnosti 35€/ročne
 • Poistenie nehnuteľnosti voči škodám 85€/ročne
 • Majiteľ investoval v roku 2016 sumu 600€ na opravy a udržiavanie nehnuteľnosti ktorú začal prenajímať  


Príklad 1.

prenajatá nehnuteľnosť NIE JE zaradená v obchodnom majetku


 • Mesačný príjem z prenájmu - 500€


Náklady - prenajímateľ hradí :

 •  RTVS 4,64/mesačne
 • za elektrickú energiu 68,25€/mesačne
 • SPP 100€/mesačne
 • internet 15€/mesačne 
 • káblovú televíziu 20€/mesačne 

To sú jediné možné náklady, ktoré si môže prenajímateľ zahrnúť ako daňový výdavok.

Zhrnutie:

Prenajímateľ mal príjem z prenájmu za celý rok 6000€. 

Zároveň mal ročný výdavok s prenájmu 2494,68€.

Prenajímateľ má nárok znížiť si príjem o čiastku 500€.

Zároveň má ale povinnosť prepočítaným koeficientom znížiť aj sumu výdavkov.

V tomto prípade to bude :

Príjem 5500€ a výdaj 2286,79€

Z uvedeného vyplýva, že prenajímateľ má povinnosť odviesť z príjmu po odpočítaní výdavkov, teda z 3213,21€ daň vo výške 610,51€V prípade, že by ste chceli vedieť, ako by vyšiel MODELOVÝ PLÁN Vám, kliknite sem :

Čo bude ďalej nasledovať ?

Po doručení Vašich podkladov, ktoré sú uvedené v objednávkovom formulári Vám bude elektronicky doručená Faktúra na sumu 6,90€

Po uhradení čiastky Vám bude vypracovaný a zaslaný MODELOVÝ PRÍKLAD č.1 a MODELOVÝ PRÍKLAD č.2 aj s kartou hmotného dlhodobého majetku a výpočtom daňových odpisov na Vašu nehnuteľnosť.

V prípade, že sa rozhodnete pre službu Profesionálne vedenie daňovej evidencie z príjmu fyzickej osoby z prenájmu nehnuteľnosti so zmluvným vzťahom s VZ-uctovnictvo.sk, suma 6,90€ Vám bude odpočítaná z paušálnej ceny za službu podľa cenníka služieb

Príklad 2.

prenajatá nehnuteľnosť JE zaradená v obchodnom majetku • Mesačný príjem z prenájmu - 500€


Náklady - prenajímateľ hradí :

 • RTVS 4,64€/mesačne
 • za elektrickú energiu 60€/mesačne
 • SPP 100€/mesačne
 • internet 15€/mesačne
 • káblovú televíziu 20€/mesačne
 • náklady na služby za vedenie daňovej evidencie 10,75€/mesačne
 • Daň z nehnuteľnosti 35€/ročne
 • Poistenie nehnuteľnosti voči škodám 85€/ročne
 • rekonštrukčné práce 600€ za rok 2016
 • úroky z hypotéky 450€ za rok 2016
 • daňový odpis z DHM 2375€ za rok 2016

To sú náklady, ktoré si môže prenajímateľ zahrnúť ako daňový výdavok z dôvodu, že má nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Zhrnutie:

Prenajímateľ mal príjem z prenájmu za celý rok 6000€.

Zároveň mal ročný výdavok s prenájmu 6069,68€.

Prenajímateľ má nárok znížiť si príjem o čiastku 500€.

Zároveň má ale povinnosť prepočítaným koeficientom znížiť aj sumu výdavkov.

V tomto prípade to bude :

Príjem 5500€ a výdaj 5563,87€

Z uvedeného vyplýva, že prenajímateľ nemá povinnosť odviesť z príjmu žiadnu daň, pretože jeho náklady súvisiace priamo s prenájmu nehnuteľnosti boli za rok 2016 vyššie ako príjem. V tomto prípade sa v daňovom priznaní zapíše príjem a výdaj v jednej hodnote - 5500€. 

Daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti bude 0€


Na príklade 2 je teda vidieť obrovský rozdiel oproti príkladu 1.

Prenajímateľ reálne zarobil 6000€ za celý rok .

Z týchto peňazí zaplatil paušálne platby vo výške 2644,68 

Zároveň si mohol odpísať :

 • úroky z hypotéky vo výške 450€ 
 • ročné poistenie vo výške 85€
 • ročnú daň z nehnuteľnosti vo výške 35€
 •  ročné odpisy nehnuteľnosti vo výške 2375€
 • výdavky na opravy a udržiavanie nehnuteľnosti v sume 600€ 

V Príklade 1. nie je možne tieto náklady použiť ako daňový výdavok ! 

Prenajímateľovi teda ostáva z príjmu po úhrade všetkých nákladov čistý zisk 2755,32€, napriek tomu za rok 2016 daň nebude platiť. Vďaka zaradeniu nehnuteľnosti do Obchodného majetku .


Dôležité vedieť : 

Predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku


Predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku v momente predaja

Ak daňovník predáva nehnuteľnosť, ktorá je využívaná na podnikanie a v momente predaja je zaradená do obchodného majetku, príjem dosiahnutý z predaja takejto nehnuteľnosti zdaneniu podlieha a zaradí sa medzi jednotlivé druhy príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od toho, na ktorú z uvedených činností je nehnuteľnosť využívaná. Daňovník môže do daňových výdavkov uplatniť zostatkovú cenu nehnuteľnosti podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

Ak daňovník nehnuteľnosť, ktorú má zahrnutú do obchodného majetku, využíva na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť len sčasti, príjmy z jej predaja, ktoré nie sú oslobodené od dane, sa zahrnú do základu dane v takom pomere, v akom daňovník tento majetok využíva na uvedenú činnosť.

Predaj nehnuteľnosti, ktorá bola preradená z obchodného majetku do osobného užívania

Ak však nehnuteľnosť bola preradená z obchodného majetku do osobného užívania (v momente predaja nie je teda zaradená do obchodného majetku) a k predaju došlo do piatich rokov od jej vyradenia, príjem nie je oslobodený od dane. Takto dosiahnutý príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona a výdavky je možné uplatniť najviac do výšky prijatých príjmov.

Daňovým výdavkom v druhom príklade je aj odmena pre právnika, ktorý Vám pripravil zmluvu o prenájme, poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie prenájmu či odmena účtovníkovi za vedenie účtovníctva alebo vypracovanie daňového priznania.