SZČO - Prenájom nehnuteľnosti v rámci živnosti


Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je živnosťou prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom. Podľa dôvodovej správy k živnostenskému zákonu sa základnými službami rozumejú také služby, ktoré zabezpečujú (podmieňujú) možnosť riadneho užívania nehnuteľnosti nájomcom. Základnými službami možno rozumieť najmä dodávky energií, odvoz odpadu, odvod odpadovej vody a pod. Inými než základnými službami možno rozumieť napríklad ubytovacie a stravovacie služby poskytované formou hotela. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní je živnosťou aj prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa poskytujú aj iné, než základné služby spojené s prenájmom. Živnosťou je aj to, ak prenajaté garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti. Vyššie uvedené príjmy z prenájmu nehnuteľností sú potom klasifikované ako príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.


Prejdite na daňovú evidenciu a už viac neplaťte zbytočne neprimerané sumy za jednoduché účtovníctvo !

Výhodou evidencie je, že daňovník sa nepovažuje za účtovnú jednotku. Daňový úrad mu nemôže urobiť kontrolu dodržiavania účtovných predpisov ani vyrubiť pokutu 

Prechod na daňovú evidenciu netreba oznamovať daňovému úradu, ani Sociálnej, či zdravotnej poisťovni.

Venujte sa na plno svojmu podnikaniu, Vaše účtovníctvo zverte do profesionálnych rúk 


Poznámka : Mzdy a personalistiku zamestnancov nevykonávam

POZOR !

Ak sa fyzická osoba - podnikateľ zapíše dobrovoľne alebo povinne do obchodného registra, je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva !

Kto môže viesť daňovú evidenciu?


Túto metódu si môžu uplatňovať daňovníci vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo majú príjmy z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu. 


Daňovú evidenciu môže viesť daňovník, ktorý má:

  • príjmy z podnikania ( § 6 ods. 1 zákona o DZP),
  • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 2 zákona o DZP)
  • príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o DZP)
  • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4 zákona o DZP)

Všetko o daňovej evidencii na stránke finančnej správy :

Spôsob vedenia daňovej evidencie opisuje § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov

§ 6 ods. 11 Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

 a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov, 

c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)], 

d) zásobách a pohľadávkach, 

e) záväzkoch. 

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV :


Vy sami sa rozhodnete, či Vašu účtovnú dokumentáciu zveríte do profesionálnych rúk a zbavíte sa tak zbytočného stresu a starostí s vedením celej agendy