Nie som platcom DPH

rýchla a pohodlná platba za služby na faktúru s QR kódom alebo na základe vystaveného pokladničného bloku cez VRP


Cenník služieb

ceny za služby sú konečné s DPH

Elektronické vypracovanie modelového príkladu výpočtu dane z prenájmu nehnuteľnosti

Zašlite mailom alebo poštou Váš príjem/výdaj z prenájmu nehnuteľnosti na výpočet výšky dane a ročných odpisov DHM


*6,90€/

modelový príklad

Poradenstvo vo vedení daňovej evidencie 

vysvetlenie výhody zaradenia nehnuteľnosti do obchodného majetku/zníženie základu dane 

ukážka správnosti vedenia daňovej evidencie 

peňažný denník / inventárna karta dlhodobého hmotného majetku

kniha zásob, pohľadávok a záväzkov


*7,90€/

hodina konzultácie

Variant - A

Celoročné vedenie daňovej evidencie pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) 
na základe zmluvného vzťahu
s VZ-uctovnictvo.sk

*účtovným obdobím sa rozumie kalendárny rok : 01.01-31.12

* služba uzavretá na základe zmluvného vzťahu bude fakturovaná v intervaloch vytýčených v zmluve o vedení daňovej evidencie


 4,90€/

mesačne 

Variant - B

Celoročné vedenie daňovej evidencie pri prenájme bytu (nehnuteľnosti) zaradenom v obchodnom majetku 

na základe zmluvného vzťahu 
s VZ-uctovnictvo.sk

* účtovným obdobím sa rozumie kalendárny rok : 01.01-31.12

* služba uzavretá na základe zmluvného vzťahu bude fakturovaná v intervaloch vytýčených v zmluve o vedení daňovej evidencie


6,90€/

mesačne 

Variant - C

Celoročné vedenie daňovej evidencie 

z príjmov cez zdieľanú ekonomiku Airbnb a Booking - mesačné podávanie výkazov DPH 

na základe povinnej registrácie §7a zákona o DPH 

na základe zmluvného vzťahu
s VZ-uctovnictvo.sk

* účtovným obdobím sa rozumie kalendárny rok : 01.01-31.12

* služba uzavretá na základe zmluvného vzťahu bude fakturovaná v intervaloch vytýčených v zmluve o vedení daňovej evidencie

30€/

mesačne

* v prípade, ak sa rozhodnete stať  klientom VZ-uctovnictvo, cena za Elektronické vypracovanie modelového príkladu výpočtu dane z prenájmu nehnuteľnosti alebo za Poradenstvo vo vedení daňovej evidencie sa Vám odpočíta z paušálnych cien na základe klientskej zmluvy.


Vynaložené prostriedky za tieto služby si môžete zahrnúť do Vašich výdavkov

Poznámka :

Od 1.1.2015 boli definované daňové výdavky na poradenské a právne služby, ako výdavky (náklady), ktoré budú daňovými až po zaplatení.

Medzi ne patrí okrem iného :

účtovná evidencia - vedenie formou daňovej evidencie 

Ešte stále  nie ste rozhodnutí ?
Spýtajte sa :