Prenájom nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Ak sa  pri prenájme nehnuteľnosti poskytujú len základné služby, nie je na takéto podnikanie potrebné živnostenské oprávnenie a tieto príjmy patria medzi príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Prenajímateľ sa však môže rozhodnúť, že aj prenájom nehnuteľnosti s poskytovaním len základných služieb bude považovať za živnosť a požiadať o živnostenské oprávnenie. Vyplýva to z § 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, kde sa hovorí, že ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname voľných živností vypracovanom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Vedeli ste, že ...

každý, kto prenajíma nehnuteľnosť alebo len jej časť, sa musí zaregistrovať na daňovom úrade podľa miesta trvalého bydliska? Ak si prenajímateľ nesplní tieto registračné a oznamovacie povinnosti, dopustí sa správneho deliktu. Daňový úrad mu môže dať pokutu, ak sa nezaregistruje, môže to byť od 60 do 20-tisíc eur. Ak si nesplní oznamovaciu povinnosť, pokuta je od 30 do 3-tisíc eur.

Ak sú daňovou kontrolou odhalené také protizákonné konania, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty trestných činov uvedených v Trestnom zákone (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) a nález je minimálne v rozsahu uvedenom v Trestnom zákone, tak takéto skutky je daňový úrad povinný v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p. ohlásiť ako podozrenia zo spáchania trestných činov orgánom činným v trestnom konaní.

V súčasnosti sa v Trestnom zákone nachádzajú tieto druhy daňových trestných činov:

  • skrátenie dane a poistného (§ 276),
  • neodvedenie dane a poistného (§ 277),
  • daňový podvod (§ 277a),
  • nezaplatenie dane a poistného (§ 278),
  • marenie výkonu správy daní (§ 278a).

Splnte si svoju zákonnú povinnosť. Zároveň si zahrňte do nákladov daňové výdavky v zmysle platnej legislatívy tak, že dokážete minimalizovať Vaše dane na minimum, prípadne až na nulu !

Ako sa to dá ?

 kliknite na modelový príklad 

poznámka : 

V prípade, že máte Vašu nehnuteľnosť na Daňovom úrade zaregistrovanú za účelom prenájmu, zvyšuje sa Vaša bonita klienta vo vzťahu ku banke, v ktorej žiadate o úver. 

 Príjem z prenájmu je riadny príjem ako každý iný a preto ho banka bude akceptovať, ale ku tomu je potrebný doklad z daňového úradu, že prenajímate legálne.


Celý postup od A po Z ako zaregistrovať Vašu nehnuteľnosť na Daňovom úrade  :

Elektronické podanie žiadosti :

PDF registračný formulár :

Máte Vašu nehnuteľnosť už zaregistrovanú, ale neviete ako evidovať príjmy a výdaje spojené s prenájmom, nemáte istotu v správnosti vyplnenia Vášho daňového priznania ?


Ak nechcete viesť jednoduché resp. podvojné účtovníctvo, máte možnosť viesť daňovú evidenciu.

V tom prípade musíte viesť evidenciu o:

  • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • hmotnom a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

Tieto údaje sa následne uvádzajú aj v daňovom priznaní.
Výška a rozsah výdavkov, ktoré si môžete ako nepodnikateľ uplatniť, závisí vždy od skutočnosti, či sa rozhodnete nehnuteľnosť zaradiť do obchodného majetku alebo nie. Na zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku nie je potrebné si zriadiť živnosť.

Vy sami sa rozhodnete, či Vašu účtovnú dokumentáciu zveríte do profesionálnych rúk a zbavíte sa tak zbytočného stresu a starostí s vedením celej agendy