Vedeli ste ? 

3 základné povinnosti poskytovateľa ubytovania 

1. 

V prípade, ak poskytujete nehnuteľnosť ku nájmu formou zdieľanej ekonomiky napríklad Airbnb alebo Booking, máte povinnosti zdaniteľnej osoby registrovanej podľa § 7a zákona o DPH ? Bez ohľadu či máte živnostenské oprávnenie alebo nie a či ste v tuzemsku platca DPH alebo nie.


V prípade Airbnb ( sídlo v EU - štát Írsko ) a v prípade Booking ( sídlo v EU - štát Holandsko) sa z Vašej strany jedná o príjem služby ( za využitie ich serveru ) z iného členského štátu EU. Sumu, ktorú si sprostredkovateľ strhne z Vašej výplaty a Vám ju vyfakturuje, vystaví bez DPH. Vy ako prijímateľ služby máte povinnosť v mieste poskytnutia služby - v SR, pripočítať 20% DPH a podať DP DPH najneskôr ku 25 dňu ďalšieho mesiaca od dňa prijatia služby a rovnako aj uhradiť tuto daň.

Samozdanenie služby a registrácia pre DPH

» Kedy slovenskému odberateľovi vzniká povinnosť registrácie pre DPH- na základe § 7a zákona o DPH

 • slovenský odberateľ je zdaniteľnou osobou a koná v postavení zdaniteľnej osoby,
 • miestom dodania služby je SR,
 • dodávateľ služby má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v inom členskom štáte EÚ.

Podľa § 7a zákona o DPH sa registrujú zdaniteľné osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Registráciou podľa tohto ustanovenia sa zdaniteľné osoby nestávajú platiteľmi dane. Sú povinné platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na odpočítanie dane. 

https://podpora.financnasprava.sk/130910-Povinnosti-zdanite%C4%BEnej-osoby-registrovanej-pod%C4%BEa--7a-z%C3%A1kona-o-DPH

Pozor, pokiaľ okrem samotného ubytovania poskytujete iné služby, napríklad stravu alebo upratovanie, tieto služby sú už považované za podnikateľskú činnosť a teda povinnosť zažiadať o živnostenské oprávnenie a tieto služby evidovať cez elektronickú respektíve virtuálnu pokladňu alebo faktúry

2.

a vedeli ste, že máte povinnosť odvádzať miestnú daň z ubytovania ?

Výšku tejto dane určuje miestna samospráva

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie schválené uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 528/2016 zo dňa 30. júna 2016 s účinnosťou dňom 1. januára 2017. 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?u=700000&id_org=700000&id=76759&p1=65284


3.

Ubytovatelia majú pri ubytovávaní cudzincov niekoľko administratívnych povinností. Okrem overenia totožnosti cudzinca a zápisu údajov o cudzincovi (meno a priezvisko, štátna príslušnosť, dátum narodenia) do knihy ubytovaných, musí ubytovateľ zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, ktoré je potrebné do piatich dní od ubytovania doručiť cudzineckej polícii. Takéto doručenie je možné vykonať osobne na policajný útvar, poštou alebo aj prostredníctvom elektronickej služby. V prípade, že ubytovateľ nesplní niektorú z povinností, ktoré mu ukladá zákon, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť uložená pokuta. 

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_hlasenie-kratkodobeho-pobytu-c/


Poriadok a prehľad vo Vašich účtoch 

Pre Vaše pohodlie a maximálnu spokojnosť 
Zverte 
vedenie Vašich účtov do profesionálnych rúk


Čo všetko Vám VZ-uctovnictvo.sk ponúka ?


 • moderné, profesionálne a prehľadné vedenie Vašich účtovných dokladov
 • mesačné elektronické reporty do Vašej mailovej schránky s sms notifikáciou o stave vašej účtovnej agendy
 • mesačne vypracovanie výkazu DPH podľa § 7a zákona  č. 222/2004 Z. z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY 
 • stav Vášho hospodárenia 
 • vedenie karty o majetku zaradenom do obchodného majetku 
 • duplicitná záloha dát - ochrana dát pred ich stratou 
 • ochrana osobných údajov
 • Vaša účtovná agenda na úrovni 21. storočia